Page 1 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 1

  Lääneranna valla ajaleht / Nr 1 (64) / Jaanuar'24
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024
1
  Vallavanem Ingvar Saare aastalõpu tervitus
Head Lääneranna valla elanikud
Detsembri alguses tähistati esimese advendi saabumisel jõuluootuse algust. Järgnesid mõned nädalad vilgast toi- metamist ja ettevalmistusi pühadeks, et nautida rahulikku aega pere ja lähe- daste seltsis. Loodan, et jõulupühad nii ka möödusid ning õnnestus argimured mõneks ajaks kõrvale jätta. Aasta lõpp ja uue algus on sobiv aeg teha kokku- võtteid, tutvustada uusi plaane ja aval- dada tänu.
Raju aasta on seljatatud
Möödunud aasta on mereäärsele vallale olnud tormiline. Tänan neid, kes piltli- kult öeldes on aidanud valla juhtimist õigel kursil hoida. Tormilisele aastale viitab ainuüksi see, et meie omavalit- susjuhid said kutse tulla Kadriorgu pre- sidendiga maaelu akuutsetest kitsas- kohtadest rääkima.
Lääneranna valla koolivõrgu korras- tamist puudutav otsus on pälvinud üle-eestilist tähelepanu – nii hukka- mõistu kui ka tunnustust reaalsusega arvestamisel. Avalikku tähelepanu pälvis ka haruraamatukogude arvu vähendamine. Oidrema uue bussioo- tepaviljoni 50-eurone lühter jõudis „Aktuaalse kaamera” uudisvoogu ja sotsiaalmeedias võeti sõna Koonga Vabatahtliku Päästeseltsi säravasse jõulurüüsse riietatud GAZ-66 kohta. Muljetavaldav pessimism – isegi jõulu- tuledes päästeauto ei pääse kriitika käest.
Pühad ja aasta lõpp saabusid täpselt õigel ajal. Raju aasta on seljatatud ja hetkeks on aeg maha võetud. Loodan, et kriitikud jõudsid mõnevõrra lee- buda. Tegelikult ei ole midagi nii hal- vasti. Muidugi – alati saab paremini. On mõistetav, et kohanemine uute oludega
Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama tn 1, Lihula linn
Kodanike vastuvõtt: E–T, N 9–16 ning K 11–16.
Lõuna iga päev kell 13.00–13.30
Reedeti ametiasutuses kodanike vastuvõttu ei toimu Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee
võtab aega ja seda aega tuleb nii võtta kui anda. Vahetut positiivset tagasisi- det on aga kordades enam ja kasutan võimalust avaldada toetajatele tänu.
On põhjust kevadet oodata
Avalikus sekto-
ris võtab plaanide
realiseerimine tih-
tilugu kauem aega
kui kavandatud.
Eelkõige on põhju-
seks ressursipuudus.
Nii raha- kui ajapuudus, sest tihtilugu millelegi konkreetsele keskendumise asemel tuleb tegeleda jooksvate tule- kahjude kustutamisega ning rahastus sõltub suuresti projektitoetustest. Kui nähtud vaev ja tähtede seis kokku lan- gevad, hakkavad arengud toimuma. Nii jõuab 2024. aastal lõpule Lihula mõisa viinaaida arendus ning avatakse Lihula muuseum avalikkusele.
Kindlasti jätkame organisatoorseid ümberkorraldusi asutuste juhtimises, kuid need on pigem töökorralduslikud küsimused. Kui tulla tagasi Oidrema bussiootepaviljoni juurde, siis tegelikult oli tagasiside äärmiselt positiivne ja tõi välja mitmed kohad, kus bussireisijad vajavad korraliku varjualuse paigalda- mist. Võtame need järjepanu ette. Ellu tuleb viia ka koolivõrgu korrastamisel lubatud jätkutegevused – Virtsu laste- aiamaja ettevalmistus koolitöö jätka- miseks ja Lõpe lasteaiaosa ühildamine klubihoonega. Ei ole ka uue koolihoone rajamise plaanid lauanurgale tõstetud, rääkimata tuuleenergia eriplaneeringu tulemuslikust menetlemisest.
Lääneranna vallavanem Ingvar Saare vaatab tagasi tormilisele aastale ja avaldab toetajatele tänu. Foto: Lilli Lumera
Lumine Lääneranna / Virtsu. Foto: Petra Westers Andersson
  LÄÄNERANNA VALLAS ELAS 4. detsembril 5174 inimest
Lääneranna edasiviivaks jõuks on ettevõtlikud inimesed
Soovin valla nimel tunnustada ja tänada kõiki, kes igapäevase tegevu- sega on panustanud Lääneranna valla inimestesse ning piirkondade aren- gusse, olgu siis kultuuri, hariduse või ettevõtluse valdkonnas.
Eriline tänu ettevõtjatele, kes on maaelu säilitamiseks töökohti loonud või ennast ise väikeettevõtjana reali- seerivad. Optimismiks annavad põh- just erinevate planeeringute menetlu- sed. Olgu see heinatehas, Grossi pood või mõni uus väiketööstus, mis soovib Läänerannas kanda kinnitada. Jõulu- kingituseks võib pidada Südameko- dude uue hooneosa valmimist, mis loob töökohti ja kaasaegse elukeskkonna eakatele.
Usun, et 2024. aasta on kohanemise aeg ning emotsioonid mõnevõrra vaibu- vad.
Soovin kõikidele Lääneranna valla inimestele head aastavahetust ning õnnestumisi uuel tegusal aastal!
Ingvar Saare Lääneranna vallavanem
www.laanerannavald.ee
   


   1   2   3   4   5