Page 12 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 12

  12 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024
Lihula Muuseum
◦ 3498 külastust, sh 1593 piletiga külastajat, 329 tasuta külastajat, 1576 sündmustel osalejat, 584 pensionäri, 83 kuni kuueaastast last, 34 eriva- jadusega inimest, 204 välismaalast, 2 prakitkanti, 4 uurijat
◦ Uuritavad museaalid: patselapilised tekid, Lihula linna fotod, Kirbla rah- variidesärgid, Karuse kindad, Kirbla kindad
◦ 32 ekskursiooni, 673 osalejaga
◦ Annetused: fotod, mälestused, tekid, käterätikud, pitsid, liistik, tuulelipp, linikud, rahvariided
◦ 2023. aastal sai Lihula mõisaan- sambli renoveerimiseks ja muuseumi arendamiseks toetuse üks projekt
Lihula keskraamatukogu (seisu- ga 28.11)
◦ 18 003 külastust, sh 9220 lapsed
◦ 10 027 laenutust, sh 704 lapsed
◦ 582 kasutajat, sh 145 last
◦ 482 laenutajat
◦ 22 330 teavikut on Lihula Keskraa- matukogus
◦ Näituseid toimus 12, üritusi 10. Mär- kimisväärsemad on Lugemisisu, Vik- toriin+aaretejaht, Uudishimupäev Henri Bekmanniga, kirjanik Märt Treier tutvustas oma uut raamatut „Ennäe inimest” ning rääkis inimes- tega ja inimestele muidu elust-olust, Maie Kotka piltide näitused, Vitali joonistused, kirjanik, kirjastaja, süda- mearst ja Ilmar Särg tutvustas meile oma kirjastuse uusi raamatuid
Muuseumid
„Muinsuskaitseamet – mõisa esi- fassaadi restaureerimine“.
◦ 2023. aastal oli teostamisel kolm pro- jekti:
» Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede – Lihula mõisa baltisaksa kultuuriloo eks- positsioon on selle projekti osana teostatud;
» Muinsuskaitseamet – Lihula mõisa portikus on renoveeritud;
» Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014–2021. Avatud taotlusvoor: Muinsuskait- sealad ajaloolistes linnakeskustes. Lihula mõisa viinaaida renovee- rimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks. Algasid arheoloogilised välja-
Raamatukogud
Koonga haruraamatukogu
(seisuga 01.12)
◦ 142 kasutajat
◦ 100 laenutajat, neist 43 lapsed
◦ 1501 külastust, neist 691 lapsed
◦ 3224 laenutust, neist 742 lastele
◦ 162 raamatut laenutati teistele raa- matukogudele
◦ 176 raamatut saadi teistelt raamatu- kogudelt
◦ 132 uut raamatut saadi juurde
◦ 15 üritust, neist kevadel kohtumis- õhtu kirjanik Margit Petersoniga ja sügisel kohtumisõhtu kirjanik Annika Lõhmusega
◦ 12 näitust ja väljapanekut
◦ 3 päeva nädalas on raamatukogu
avatud
kaevamised ja aida restaureeri- mistööd
August Tampärgi nimeline
Hanila Muuseum
◦ Hanila Muuseum oli 2023 aastal avatud etteteatamisega. Külastada sai I korruse uuendatud püsiekspo- sitsiooni. II korrus on päästeameti ettekirjutuse tõttu külastajatele sule- tud. Hoone ehitustehniline olukord on avariiline ja seetõttu on arutusel muuseumihoone edaspidine võima- lik kasutamine. Hoiutingimuste halb olukord tingis tekstiilikogu üle too- mise Lihula muuseumisse, kus see on uuesti inventeeritud ja kontrolli- takse museaalide seisundit
Kõmsi haruraamatukogu
◦ 193 kasutajat
◦ 174 laenutajat
◦ 1801 külastust
◦ 3111 laenutust
◦ 15 korda laenutati teistelt raamatu- kogudelt
◦ 10 korda laenutati teistele raamatu- kogudele
◦ 180 uut raamatut osteti juurde
◦ 33 raamatut saadi annetusena
◦ 14 aastakäiku telliti ajakirju ja 8 aas- takäiku ajalehti
◦ 193 jälgijat on Facebooki-lehel
◦ 18 näitust korraldati
◦ Kooskäimist jätkas raamatuklubi. Tutvuti uudiskirjandusega, arutleti loetu üle
◦ Tegeldi Hanila kiriku renoveeri- mise probleemidega, lõpetati projekt „Hanila kiriku tornialuse eeskoja res- taureerimine”
Lõpe haruraamatukogu
(seisuga 01.12)
◦ 102 kasutajat
◦ 74 laenutajat, neist 28 lapsed
◦ 1084 külastust, neist 353 lapsed
◦ 2435 laenutust, neist 471 lastele
◦ 175 raamatut laenutati teistele raa- matukogudele
◦ 116 raamatut saadi teistelt raamatu- kogudelt
◦ 118 uut raamatut saadi juurde
◦ 6 näitust ja väljapanekut
◦ 6 üritust
◦ 2 päeva nädalas on raamatukogu avatud
  Kõmsi Haruraamatukogu noored lugejad. Foto: erakogu


   10   11   12   13   14