Page 17 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 17

LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024 17 Ligikaudu 100 Lääneranna valla elanikku osales õppusel
Orkaan 17 | Lilli Lumera
avalike suhete spetsialist ja Lääneranna Teataja toimetaja
 Kaitseliidu Pärnumaa malev korraldas 1.–3. det- sembril 2023 Lääne maakaitseringkonna rii- gikaitselise õppuse Orkaan 17. Õppusel harjutasid
Lääneranna vallas oma kodukoha kaitsmist Lääne ja Pärnumaa maleva kaitseliitlased koos kaitseväelaste ja liitlastega. Lääne maleva pealik Kristjan Muld annab õppusest ülevaate.
Kus õppused toimusid?
Õppus toimus Pärnumaal, Läänemaal, Saaremaal, Hiiu- maal ja Mulgi vallas Viljandi maakonnas. Lääne maleva põhilised väljaõppealad olid Kiltsis ja Virtsu territoo- riumil. Need alad on sarnased nendega, mida ka reaalse ohu korral kaitsma peaksime ning kus tegevus toimuks.
sõdurid. Kohalikke, Lääneranna valla inimesi osales õppusel umbes 100.
Kus õppusel osalejaid majutati ja kuidas oli korralda- tud toitlustus?
Õppusel osalejad majutati kohalikus taristus, magati ka sõidukites ja lageda taeva all. Lahingüksuste toitlustus oli tagatud kuivtoidupakkidega. Evakuatsioonipunktide toitlustuse eest hoolitsesid naiskodukaitsjad, kes val- mistasid toidu välikateldes.
Kas ilm oli õppuseks sobiv?
Ilm oli väga hea, et harjutada tegevusi talvistes tingi-
mustes. Alad valiti vastavalt väljaõppe eesmärkidele ja osalevale
isikkoosseisule. Samas üritasime häirida võimalikult vähe kogukonna igapäevaelu ja toimetusi.
Miks õppusaladele lisandus viimasel hetkel Oidrema territoorium?
Oidrema territoorium lisandus õppealaks viimasel hetkel seetõttu, et seda ala kasutav üksus avastati eel- nevatelt positsioonidelt ning sunniti sealt eemalduma. Alade kooskõlastamised ja ümberpaiknemised taheti läbi mängida võimalikult elu- ja tõetruult. Nimetatud alal toimus üksuse paiknemine ning seal lahingtegevust ei toimunud.
Kuidas läks Lääne maakaitseringkonna õppus Orkaan 17 Lääneranna vallas? Kui suur oli õppusel osalejate arv, sealhulgas Lääneranna valla elanikke?
Õppus oli edukas ning väljaõppe eesmärgid said täi- detud. Orkaanil osales üle 1300 inimese, sealhulgas kaitseliitlased, lätlased ning NATO Prantsuse ja Briti
Kas keskenduti ründe- või kaitsetegevusele? Milliseid relvi ja masinaid õppusel kasutati?
Õppusel harjutati nii ründe- kui kaitsvaid tegevusi. Kasutati tavapärast üksuse varustust ja relvastust, seal- hulgas imitatsioonivahendeid nagu paukmoon, õppe- granaadid, suitsu- ja valgusefekte.
Kas õppused toimusid ka öisel ajal?
Õppuse aktiivsem faas oli 2. detsembri hommikust 3. detsembri lõunani. Öörahu ajal aktiivset lahingutege- vust ei toimunud, kuid siiski tehti vähest müra.
Kas tehti kohalikega koostööd ja kuidas nad õppusesse suhtusid?
Jah. Paljud kohalikud lubasid kasutada oma maa-alasid ja taristut. Kohalikud suhtusid positiivselt ja toetavalt. Siinkohal täname kõiki, kes toetasid õppuse õnnestu- mist ja läbiviimist.
   Fotod: Vendo Jugapuu


   15   16   17   18   19