Page 4 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 4

  4 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024
Oidrema sai uue bussiootepaviljoni
Lilli Lumera, avalike suhete spetsialist ja Lääneranna Teataja toimetaja
TEATED
  joni puhul on tehtud võima- luse piires täiendusi vastavalt kohaliku kogukonna soovidele ja vajadustele. Tavavalgusti asemel osutus valituks lühter, mis on kogukonna liikmete arvates sobiv piirkonda, kus on mõisad.
 Oidrema uus bussiootepaviljon. Fotod: Raina Jeeberg
Bussiootepaviljoni tellis Lääneranna Vallavalitsus. Ehi- tustööd kestsid poolteist kuud. Ehitusprojekti aluseks on võetud Toomas Kõrvitsa projekt, mille järgi on ehita- tud Vihula bussiootepaviljon. Oidremale ehitatud pavil-
Uue paviljoni vajadus oli suur. Eelnev
rajatis ei vastanud ühistranspordi kasu-
tajate vajadustele. Selles piirkonnas on sõitjate hulk kasvanud. Oidremal elab üle 100 elaniku. Bussipea- tust kasutab nädala sees keskmiselt 20 inimest päevas. Alates 2023. aasta sügisest on paviljoni kasutajate arv kasvanud seoses Lõpe kooli laste liikumisega Lihula suunas. Oidremal on mitmete liinide ümberistumiskoht. Näiteks läbivad peatust liin 47 ja 325 (hommikune buss Koongast Lihulasse). Liini 325 kasutab enamik Lõpelt pärit õpilastest, kes suunduvad Lihulasse ja vajavad ümberistumise ooteajal ilmastikukindlat ruumi.
Ehitustööd tegi Lääneranna vallas registreeritud ette- võte Mezter OÜ. Projekti hinnaks kujunes 16 500 eurot, lisandus käibemaks. Lühtri paigaldamise idee tuli kogu- konnalt ja töövõtja ning kogukonna koostöös see pai- galdatigi. Lühtri paigaldamine vallale lisakulu kaasa ei toonud. Lühtri maksumus oli ligi 50 eurot.
Vana paviljon paigaldatakse Karjatse peatusesse. Järg- mine uus bussiootepaviljon on planeeritud Virtsu ja selle projekteerimisega alustatakse 2024. aastal.
20.
novembril 2023 avati Oidremal tänapäe-
vasem ja kasutajasõbralikum bussioote- paviljon, rajatud on jalgrattahoidja. Paviljon pakub varju tuule, vihma ja lumetuisu eest. Ruume sisusta- vad puidust pingid ja laud. Hetkel rajatises voolu ei ole, aga edaspidi hakkab paviljoni valgustama elegantne lühter.
   PÜTK muudab sõitjate palvel liini nr 53 marsruuti
Lilli Lumera, avalike suhete spetsialist ja Lääneranna Teataja toimetaja
P ärnumaa Ühistranspordikes-
kus (PÜTK) tuleb vallaela- Bussiliini nr 53
 nike soovidele vastu ja muudab liini nr 53 Pärnu–Kalli–Koonga nii, et teine reis algusega Koon- gast kell 6.40 ei sõida läbi Karuba. Uue graafiku järgi väljub buss Koongast kell 6.37 ja sõidab Kii- samaa tee kaudu esimesena Topi peatusesse. Sealt edasi juba tava- pärasele rajale: Jänistvere, Irta, Kalli kaudu Pärnusse. Ära jäävad trassilt Karuba ja Irta tee peatus, mis asenduvad Topi ja Jänistvere peatusega. Sama teed, vastupidi- ses suunas, sõidaks õhtul viimane Pärnu–Koonga reis.
uus marsruut.
PÜTKi vanemlogistik Avo Rahu
sõnas: „Novembris saabus PÜTK-ile avaldus Lääneranna
valla Kiisamaa küla elanikelt, milles anti teada, et Topi
bussipeatusest ei saa ühistranspordiga hommikul Pär-
nusse õigeks ajaks tööle ega kooli. Nimetatud peatusest
käib linna kooli kaks last ja lapsevanem tööle koos laste-
aialapsega. Peale põhjalikku arutelu vallajuhtidega ning
kontrollides ka sõitjate liikumisi, jõudsime järeldusele,
et liini nr 53 marsruudi muudatus on vajalik ja võimal-
datav.“ Liinimuudatused kehtivad alates 18.12.2023.
Kuna bussiliin pikeneb muudatuse tõttu kolme kilo- meetri võrra, siis peab Koongast hommikul varem alus- tama ja õhtul ka hiljem lõpetama, et enamus aegu liinil jääksid muutmata. Õhtune hilisem jõudmine Koongasse lükkab bussiliini nr 58-2 Mihkli–Koonga–Pärnu-Jaa- gupi–Rogenese väljumise Koongast kolm minutit hili- semaks (19.53), et sõitjad saaksid vajadusel liinilt nr 53 ümber istuda sõiduks Mihklisse.
Vana paviljon paigaldatakse Karjatse peatusesse.


   2   3   4   5   6