Page 15 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 15

LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024 15 MTÜ-l Keskaegne Lihula täitus tänavu 30 tegevusaastat
viidi läbi kolm ekskursiooni. Saue Päevakeskuse rahvas õppis tundma Lihula linnuse ajalugu, muinaseestlaste matmiskombeid Kõmsi tarandkalmetel ja teistel Lõuna-Läänemaa arheoloogiamälestistel. Tartu Memento rahvale tutvustati Keskvere mõisa, Lihula linnust ning Lõuna-Läänemaa muistiseid ja ajaloomälestisi. Eesti Raa- matukoguhoidjate Ühingu vanaraamatu- toimkonna väljasõiduistungi rahvale tut- vustati Lihula linnust ja Lihula mõisa ajalugu.
2023. aastal uuendati koostöös KMET-iga Kõmsi mäles- tiste teabestend ning Tuudi 1941. aasta sündmuste stendile valmistati uus alus ja katus. Valmistati ette ja korraldati kolmepäevane reis Põhja-Lätti ja Lõuna-Ees- tisse. Lihula ja ümbruse inimesed said Lîgatnes tutvuda Nõukogude aegsete funtsionäride maa-aluse punkriga, endise paberivabriku ajalooga ning puidumuuseumiga, Lõuna-Eestis sõjajärgse metsavendlusega seotud paika- dega.
2023. aastal esitleti Mati Mandeli raamatut „Läänemaa muinasajast Lihula keskaega“, mille koostamisel osalesid ka MTÜ liikmed ning MTÜ-ga seotud inimesed, kes kir- jutasid raamatusse oma isiklikud mälestused. Raamatu jaoks materjali kogumisel on aga osalenud paljud MTÜ liikmed.
 Mati Mandel
arheoloog ja ajaloolane
2023.aastal täitus 30 aastat MTÜ Keskaegne
Lihula asutamisest. MTÜ loodi toona Lihula muuseumi asutamise eesmärgil ning Lihula ja kogu Läänemaa ajaloo uurimiseks ja propageerimiseks.
Kolmekümne aasta jooksul on tehtud tal-
gutööd erinevatel ajaloolistel objektidel
rohkem kui 100 korral. On uuritud ajalugu
ja antud välja mitmeid trükiseid, korralda-
tud konverentse, ajalooteemalisi reise ja muid
üritusi. MTÜ Keskaegne Lihula algatas ka Lihula muuseumi loomise, küsides alustuseks enda oman- dusse Lihula mõisahoone tolleaegselt omanikult Madli Roosiorg Kirhhoffilt. Esimene ekspositsioon koostati ja paigaldati MTÜ Keskaegne Lihula liikmete vabataht- liku tööna. 1995. aastal taotleti Lihula vallavalitsuselt muuseumi asutamist, mis ka õnnestus. MTÜ tegevuse kohta on pikemalt kirjutatud raamatus „Vana Läänemaa ajaloo radadel III“.
Mida tehti 2023. aastal?
Kõige enam osalesid MTÜ liikmed Läänemaal toimunud arheoloogilistel kaevamistel. Võeti osa uurimistöödest Saastna Püha Olevi kabeli varemetel ning Ridala lähe- dasel Kolu (Ahli) põletuskalmistul.
Külalistele Lihula ja Läänemaa ajaloo tutvustamiseks
Kõmsi mälestiste teabestend.
Raamat on parim kingiidee
Tuudi 1941. aasta sündmuste stend.
       Eelmise aasta novembri alguses ilmus kirjastuselt Pegasus Lihula Lilltikandi Seltsi koostatud raamatu „Lihula lilltikand. Õpetus. Mustrid. Inspiratsioon“ parandatud ja täiendatud trükk. Esitlus toimus
Tallinnas mardilaadal, kus kõik 32 kaasa võetud eksemplari letilt ära osteti.
Esimest korda ilmus raamat 2014. aastal. Kuna eelmine tiraaž müüdi läbi, aga käsitöötegijatel huvi jätkus, tegime eelmisel aastal kirjastusele ettepaneku anda välja raamatu kordustrükk.
Raamatu lehekülgedelt leiab hulgaliselt fotosid vanadest ja tänapäevas- test tikitud esemetest. Lisaks on kaasas mustrilehed ja õpetused.
Raamat on müügil Apollo ja Rahva Raamatu raamatukauplustes ning kirjastuse Pegasus e-poes.
Fotod: erakogu
Raamatu esikaas, erakogu
   13   14   15   16   17