Page 7 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 7

 Koonga Kool
◦ Alates 01.09 on Lõpe lasteaiarühm liidetud Koonga Kooliga
◦ 81 last, neist 41 koolis, 23 Koonga lasteaiarühmades ja 17 Lõpe laste- aiarühmas
◦ 104. aastapäeva tähistas kool 1. oktoobril
◦ 6 õpilast lõpetas kevadel põhikooli (102. lend)
◦ 1 nutivaba päev igal nädalal
◦ Teine vahetund on õuevahetund
◦ Oleme jätkuvalt Ettevõtlik Kool ja Tervist Edendav Kool
◦ Koolis tegutsevad näitering, bänd, koor, ansambel, robootika
◦ Koolielu on rikastanud mitmed matkad, pidulikud sündmused, muu- seumide- ja teatrikülastused.
◦ II–IV klass läbis 20-tunnise ujumise algõppe kursuse Pärnus
◦ Õpilased osalesid laulu- ja loomekon- kurssidel, spordivõistlustel
◦ Kevadel toimus ekskursioon Riiga, kus giidideks olid meie enda õpilased
◦ KIKi projekti toel toimus väljasõit Soomaale. Koonga ja Lõpe lasteaia- lastel toimus ühine väljasõit Pärnu Pernova Loodusmajja. Koolieelikutel oli tore laagripäev Pivarootsis koos teiste Lääneranna kooliminejatega
◦ Koostöös Lihula Päästekomando, Koonga Vabatahtlike Päästeseltsi ja politseiga toimus lasteaia- ja koolilas- tele õpetlik päev liiklus- ja tuleohu- tusest
◦ Veeohutuskoolitust viisid läbi MTÜ
Märjad Käpad, esmaabikoolitust Punane Rist
◦ Mudilaskoor osales Pärnus mudilaste laulu- ja tantsupeol
◦ XIII laulu- ja tantsupeol Tallinnas laulsid laulukaare all meie tüdrukud Pärnumaa 4H koori koosseisus
Haridusasutused
◦ Lõpe lasteaiarühm osales konkurssi- del, käidi matkamas, piknikul
◦ Koonga lasteaia õuealale valmis las- tevanemate abiga vahva putukaho- tell
◦ Koonga lasteaialapsed koos vane- matega võtsid osa Teeme Ära talgu- päevast, korrastati õueala ja rajati lillemuru endale silmailuks ning putukatele rõõmuks
◦ Koonga lasteaialapsed tegid ise õpe- tajate ja kokatädi abiga õunamoosi ning kõrvitsasalatit, et kaubelda jõu- lulaadal
Kõmsi Lasteaed-Algkool
◦ 57 last, neist 28 koolis ja 29 lasteaia kahes rühmas
◦ 5 huviringi: jalgpall, mudilaskoor, tants, Unicorn Squad ja tehnoloogia
◦ Meie mudilaskoor laulis suvisel lau- lupeol „Püha on maa“
◦ Ühinesime Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga
◦ Pärnumaa Jõuluküla jõululuuletuste konkurss on toonud meie majja kaks finalisti
◦ Maakonna algklasside õpilaste vir- tuaalne jõuluraamat sai meilt uut sisu
◦ Projektid täidavad aastaringi: raha- tarkuse Kadrilaat, Hull Teadlane, Pro- getiigri tulevikutegijad, Ellen Niidu mälumäng, „Tere Kevad!”, Klassika- raadio muusikaviktoriin, maailmako- ristuspäev, spordinädal, ettelugemise päev, kaisulooma päev, Nuputa vik- toriin, Uuri-puuri-avasta...
◦ Jõulumaa meie lasteaia ja kooli las- tele toimub sellel talvel juba 3. korda. Sellel aastal kutsume külla Virtsu lasteaia ja kooli
◦ Meie tantsijad tantsisid esimest korda maakondlikul üritusel: Pärnu- maa mudilaste laulu- ja tantsupäev „Edev ja võluv aastaring“ Pärnus
◦ Jätkub koostöö Kõmsi raamatuko- guga. Lapsi nakatab „Lugemisisu“
◦ III kl õpilased läbivad jalgratturi koo- lituse ja saavad esimesed juhiload
◦ Kaks korda aastas on traditsioonili- sed jalgrattamatkad
◦ Kevadine õppereis viis meid Kei- la-Joale, Paldiskisse, Padisele ja Lau- lasmaale
◦ Osalesime mitmel aineolümpiaadil
◦ Teeme koostööd ja oleme tänulikud
Kõmsi Noortetoale erinevate vah- vate ettevõtmiste eest
Lihula Gümnaasium
◦ 317 õpilast, neist 248 põhikoolis, 69 gümnaasiumis (sh 8 mittestatsio- naarses õppes), kes jagunevad 18 klassikomplekti
◦ 45 inimest hoolitseb igapäevaselt meie kooli ja õpilaste hea käekäigu eest. Kooliperega liitusid uus direk- tor, kolm õpetajat, infotehnoloogia spetsialist ja haldusjuht
◦ Alustasime igakuiste e-õppepäeva- dega
◦ Igasse koolinädalasse mahtus vähe- malt üks üritus, mõnesse isegi kaks või kolm
◦ Jaanuaris olid suurimad sündmused matemaatikanädal ja Tallinna Tehni- kakõrgkooli infopäev gümnasistidele
◦ Veebruarisse mahtus seitse suure- mat sündmust, nende seas küünla- päeva, vastlapäeva ja Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine ning liiku- misnädal
Koonga lasteaia õuealale valmis lastevane- mate abiga vahva putukahotell.
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024
7
  Koonga Kooli ekskursioon Riiga.
Fotod: erakogu


   5   6   7   8   9