Page 6 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 6

  6 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024
Lääneranna vald numbrites aastal 2023
Lääneranna vald areneb ja uueneb. Astutud on julgeid samme kindlate eesmärkide suunas. Haridusreformi teemad tõid 2023. aastal Lääneranna valla korduvalt meedia tähelepanu keskmesse.
Kuid tegelikult on vallas toimunud palju, mis on seni tähelepanuta jäänud
Lääneranna Vallavalitsus
ja väärib äramärkimist.
Lääneranna Teataja toimetus puhkas aprillist septembri lõpuni
11 kuu jooksul külastati üle 13 000 korra Lääneranna Teataja uudiste- portaali www.ajaleht.laaneranna.ee. Enim külastusi tuli läbi Lääneranna valla Facebooki-lehe.
Üle 190 loo ilmus Lääneranna Teataja uudisteportaalis
Populaarseim lugu, mis ilmus Lää- neranna Teataja uudisteportaalis, oli „Oidrema uut bussiootepaviljoni hakkab valgustama lühter”, mis sai üle 1900 kliki
Lääneranna valla Facebooki-lehel
www.facebook.com/laanerannavald
on 5063 jälgijat
Lääneranna valla Instagrami-lehel
www.instagram.com/laaneranna on 1415 jälgijat
Kõige rohkem, 585 vaatamist kogus YouTube’i-kanalil video „Pressikon- verents Lääneranna valla haridus- võrgu korrastamisest”
7 Lääneranna Teataja paberlehte ilmus 2023. aastal
16–20 lehekülge oli ühes lehenumb- ris
1600 on Lääneranna Teataja paber- lehe tiraaž, mh edastatakse 5 Eesti Rahvusraamatukokku, 4 säilitatakse arhiivides ning ülejäänud jõuavad Lääneranna valla raamatukogudesse, teeninduskeskustesse ning enimkäi- davatesse kohtadesse. Lehte on või- malik lugeda ka Lääneranna Teataja veebiportaalis aadressilt ajaleht.laa- neranna.ee/paberleht.
◦ 52 istungit on toimunud (seisuga 05.12)
◦ 12 määrust ja 616 korraldust on vastu võetud
◦ Üle 505 vaatamise on haridusvõrgu korrastamise teemalisel pressikonve- rentsil, mis toimus 27. septembril.
Vallavolikogu (seisuga 14.12)
◦ 21-liikmeline on Lääneranna Valla-
volikogu
◦ 13 volikogu istungit on sel aastal toi- munud
◦ 80 otsust ja 23 määrust on vastu võetud
◦ 7 volikogu istungist tehti live-video
◦ Üle 1200 vaatamise on istungil, mis
toimus 14. detsembril, kus üheks päevakorrapunktiks oli Lääneranna valla 2024. aasta eelarve kinnita- mine.
Vallakantselei (seisuga 05.12)
◦ 5174 on Lääneranna valla rahvaarv:
2654 meest ja 2520 naist
◦ 187 sissekirjutust Lääneranna valda
◦ 81 registreeritud surma: 44 meest ja 37 naist
◦ 34 uut ilmakodanikku: 14 poissi ja 20 tüdrukut
◦ 13 tänukirja on välja andnud Lääne- ranna Vallavalitsus
◦ 2514 pöördumist ja 202 toetuse (huviharidus ja MTÜ-d) taotlust on registreeritud Lääneranna Vallava- litsuse dokumendiregistris
◦ 2 valla teenetemärki anti välja: Janar Sõber ja Andres Vaan
Varahaldus
◦ 8 kinnistut müüdi enampakkumise teel kogusummas 97 501 eurot
◦ 1 hoonestusõigus müüdi enampak- kumise teel kogusummas 90 000 eurot
◦ 1 sõiduk müüdi enampakkumise teel kogusummas 3600 eurot
◦ Müüdi väikevahendeid (katel, 7 muruniidukit, vedelikuprits, hool- dusniiduk, lumesahk, Foton rattad) enampakkumise teel kogusummas 4130 eurot
◦ 7 raieluba väljastati tiheasustuses ohtlike puude eemaldamiseks
Rahandusosakond (seisuga 30.11)
◦ 12 462 266 eurot on Lääneranna valla
2023. aasta eelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väl- jaminekute maht
◦ 265 töötaja töötasu deklareeriti Maksu- ja Tolliametile
◦ 37 mittetulundusühingu, seltsingu, sihtasutuse ja kiriku tegevusi ja pro- jekte toetati kogusummas 82 209 eurot
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaal-
osakond
◦ 71 klienti on kasutanud koduteenust
◦ 95 inimesele on aasta jooksul osuta- tud ööpäevaringset hooldusteenust
◦ 3 üksiku eaka häirenuputeenust toetab Lääneranna vald
◦ 5. aastat järjest on Lääneranna vald seotud Tervise Arengu Instituudi tõenduspõhise programmiga „Imeli- sed aastad”. 2023. aastal toimus koo- litus Virtsus. Programmis osales 14 lapsevanemat
◦ Koostöös Päästeameti projektiga „Kodud tuleohutuks”:
» uuendati kahe perekonna elektri- süsteem
» ehitati ühele perekonnale uus soojamüür
Avalik kommunikatsioon
◦ Üle 3600 vaatamisega oli populaar- seim Lääneranna valla ametliku veebilehe www.laanerannavald.ee teade „Silmade kontrolli võimalus Lääneranna vallas”
◦ Üle 1880 vaatamisega oli populaarsu- selt teine teade „Hajaasustuse prog- rammi taotlusvoor 2023”
◦ ◦
◦ ◦
◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦
   Lääneranna vald
   4   5   6   7   8