Page 8 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 8

  8 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024
◦ Märtsis toimusid koolisisene alg-
klassiõpilaste luulekonkurss „Kuula mind!“ ja stiilipäev koos näiteringi esietendusega
◦ Aprilli mahtus kuus suuremat tege- mist, mille hulgas olid ka tutipidu ja Lääneranna valla laste loomingu näitus Lihula kultuurimajas
◦ Mai oli 14 üritusega väga kiire, toi- musid lahtiste uste päev, tänupidu 110 õpilasele, kooli aastapäeva tähis- tamine ja mini-tutikas 9. klassidele
◦ Juunis toimus põhikooli ja gümnaa- siumi lõpuaktus ning õppeaastale pani punkti laulu- ja tantsupeol osa- lemine
◦ September algas kooliaasta avaak- tuse ja traditsioonilise rongkäiguga, kuu keskel osalesime maailmakoris- tuspäeval
◦ Oktoobris tähistasime õpetajate päeva ja osalesime üleriigilisel ette- lugemispäeval
◦ November tõi 15 suuremat sündmust, sh iga-aastane kadrilaat ja Lihula Gümnaasiumi keskhariduse 85. aas- tapäeva tähistamise koos konve- rentsi ja piduliku vastuvõtuga
◦ Detsember jätkus aktiivsete tegevus- tega, millest olulisemad on jõulupeod ja klassidevaheline korvpallivõistlus
◦ Õpilasesindus on läbi viinud noore- matele koolikaaslastele õuetunde, organiseerinud endale motivatsioo- nikoolituse, kaasa rääkinud kooli alusdokumentide koostamisel, kont- rollinud ning juhtinud tähelepanu helkurite kandmisele
◦ 4. klassi õpilased läbisid jalgrattakoo- lituse ja said jalgrattaloa
◦ Gümnasistidele võimaldatakse B- kategooria juhiloa õpe tasuta
Varbla Kool
◦ Jaanuaris külastas meie kooli aja- kirja Hea Laps toimetaja Kätlin Vai- nola, kes tutvustas meie lastele oma töid ja tegemisi. Tähistasime
eesti kirjanduse päeva
◦ Veebruaris ilmus Hea Lapse ajakirjas meie kooli õpilaste luule-
ja kunstilooming. Tähistasime sõbra- päeva ja EV 105. aas- tapäeva. Toimus suur vastlatrall
◦ Märtsis osalesime kogu
kooliga kahekordse olümpiavõitja Kristjan
Palusalu 115. sünniaastapäe-
vale pühendatud koosviibimisel. Tähistasime emakeelepäeva
◦ Külastasime kogu kooliperega PROTO avastustehast, Tallinna Len- nusadamat ja Eesti Meremuuseumi
◦ Aprilli alguses valis Eestimaa Loo- duse Fond 160 töö seast välja 15 kol- laažitehnikas tööd, mis olid Ülemiste Keskuse 2. korruse fuajees väljas mai lõpuni. Üks viieteistkümne töö hul-
gast oli ka meie kooli 5. klassi ühis- looming
◦ Mais toimus „Teeme ära“ talgupäev. Kaardistasime koolimaja ümbruses kasvavad puud ja põõsad, tegime algust õuesõpperajaga, kaevasime valmis kalakujulise lillepeenra ja külvasime sinna erinevaid niidu- seemneid ning maalisime puust istu- mispakud J. Pollocki stiilis
◦ Juunis saatsime järjekordse lennu Varbla kooli lõpetajaid laia maailma unistusi otsima ja kinni püüdma
◦ Septembris toimus Matsi rannas maailmakoristuspäev
◦ Õpetajate päeva hommik algas meie koolis slackline’i maailmameistri Tauri Vahesaare õuetunniga
◦ Tähistasime 9. klassi eestvedamisel halloween’i
◦ Novembris külastas kooli käsitöö- meister Kätli Saarkoppel Muhu- maalt. Õpilased käisid marti jooks- mas ja korraldati kadrilaat
Virtsu Kool
◦ Kevadel oli Virtsu Koolis 9 klassi, kus õppis 50 õpilast ning lasteaiarühmas 20 last. Koolis tegutses 7 huviringi: robootika, kokandus, digiring, silma- ring, kunst, liikumisring, tüdrukute tehnoloogiaring Unicorn Squad lõpe- tas 4. kursuse
◦ Mais toimus kooli kokkutulek, tähis- tasime lasteaia 55. sünnipäeva ning põhihariduse andmise 50. aasta- päeva
◦ 10 noort lõpetas kevadel põhikooli 50. lennu
◦ Sügisest on Virtsu Koolis 4 klassi, 1. klassis alustas septembris 2 last, nüüdseks on neid samas klassis juba 4, kokku on koolis 20 õpilast ja 20 mudilast lasteaias, kes saavad osaleda digiringis ja silmaringis ning mitmed käivad Lihula Muusika- ja Kunsti- koolis ja Lääneranna Spordikoolis
◦ Oleme edukalt osalenud erine- vatel aine- ja spordivõistlus- tel, nt Nutispordis vabariik-
lik 7. koht
◦ Aasta jooksul on meil käinud toredaid külali- sõpetajaid, sh ministrid
◦Traditsiooniliselt tähistame tähtpäevi ning korraldame üri- tusi nii koolis kui laste- aias: teatri- ja muuseumi- külastused, ekskursioonid koduvalda ja kaugemale, näi- teks käisime Rakvere linnuses, Tal- linna Tehnikaülikoolis, loomaaias, Muhus legoautode kiirendusvõistlu- sel, Teispere talus, Liblikamajas jm. Koolipäevi muudavad põnevamaks kõikvõimalikud töötoad, õuesõppe- päevad, viktoriinid, klassiõhtud, stii- lipäevad, Päästeameti õppepäevad, MAFF, „Teeme ära“ talgud ja muud üritused, sealhulgas põnevad tege-
vused, mida korraldavad lapsevane- mad, vilistlased ja teised kogukonna- liikmed
◦ Liikumisaastale kohaselt oleme ka sportlikud: käime võistlustel ja kor- raldame ise põnevaid spordi- ja liiku- mistegevusi
Lihula Lasteaed
◦ 89 last, neist 46 poissi ja 43 tüdrukut
◦ Lasteaias on 5 rühma: Pesamunad, Hundud, Rõõmupallid, Sipsikud ja Lepatriinud
◦ 21 täiskasvanut hoolitseb selle eest, et laste päevad oleksid huvitavad, arendavad, turvalised ning nende ümbrus oleks puhas ja kõhud täis: rühmaõpetajad, õpetaja abid, muu- sikaõpetaja, liikumisõpetaja, indivi- duaalõpetaja, eripedagoog/logopeed, haldusjuht, muusikaõpetaja, kokk ja kokaabi, pesumasinist-puhastustee- nindaja
◦ 16 vahvat Lihula Lasteaia last läks sügisel kooli
◦ Tähistati Eesti Vabariigile olulisi päevi ja erinevaid rahvakalendri tähtpäevi
◦ Külas käis keskkonnahariduse spet- sialist Kalle Kõllamaa, kes tutvustas erinevaid metsloomi ja kelle abiga saime laenutada vahvaid meeltemät- taid, millega tõsta laste keskkonna- alast teadlikkust
◦ Tähistasime sõbrapäeva, kus täna- sime sõpra Maris Pähklit, kes kinkis lasteaiale oma klaveri
◦ Meid külastasid Pärnumaa Märjad Käpad, kes rääkisid jääl tekkida või- vatest ohtudest ja vetelpäästjate tööst
◦ Meile andsid kontserdi Lihula Muusi- kakooli lapsed
◦ KIKi projektide toel said lapsed osa- leda Pernova loodusmaja õppeprog- rammis „Kes elab tiigis?”
◦ Lihula Päästekomando käis lastele tuleohutusest rääkimas ning tut- vustas oma masinaid ja varustust. Samuti käisid lapsed komandol külas
◦ Kooliminejad käisid kevadel tutvu- mas Lihula Gümnaasiumi ja oma esimese õpetajaga ning veetsid koos teiste Lääneranna valla kooli mine- vate lastega põneva ja vahva päeva Pivarootsi laagris
◦ Koos muusikaõpetaja Ireniga osale- sid lõpurühma lapsed Pärnus Valli- käärus Pärnumaa mudilaste laulu- ja tantsupeol „Edev ja võluv aastaring“
◦ Tähistasime koos lastekaitsepäeva ja lasteaia sünnipäeva
◦ Maadlustreener Janar Sõber treenib lasteaias tulevasi maadlustšempione
◦ Külastasime Matsalu Loodusfilmide festivali ja vaatasime loodusfilme
 .
s
s
a
l
k
.
V
1
i
l
a
r
b
l
a
K
o
o

   6   7   8   9   10