Page 5 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 5

Detailplaneeringud
Virtsu aleviku Maia kinnistu detailplaneering
Lääneranna Vallavalitsus kehtestas 08.11.2023 korral- dusega nr 577 Virtsu aleviku Maia kinnistu (katastri- tunnus 19502:003:0032) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine maatulundusmaast elamumaaks ja taristu lahendamine. Planeeringuala suurus on 20,3 ha, sellest elamumaa 3,5 ha.
Planeeringulahendus näeb ette Maia katastriüksuse jagamise 6 elamumaa, 1 juurdepääsutee ja 1 maatulun- dusmaa krundiks. Elamumaa kruntide pindala on vahe- mikus 5600–8500 m2, lubatud hoonete arv elamukrun- tidel 3, ehitisealune pind 400 m2, kõrgus põhihoonel 10 m ja abihoonetel 7 m. Juurdepääs planeeringualale on Laheääre tänavalt.
Planeeringuala ei asu Virtsu aleviku reoveekogumis- alal ega ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni piirkonnas. Kruntide veega varustamiseks on planeeritud ühen- dada Laheääre tänava ja Maia tänava tsooni veetorustik Virtsu aleviku ühisveevärgiga. Reovesi on kavas juhtida kogumismahutitesse. Planeeringulahendus näeb ette kanalisatsioonitorustiku paigaldamise võimaluse Maia ja Laheääre tänavate tsooni Virtsu aleviku ühiskanali- satsiooniga ühinemiseks. Detailplaneering on kehtiva Hanila valla üldplaneeringu kohane. Planeeringu ellu- viimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi keskkonnamõju- sid, võimalikud on tavapärased ehitustegevusega kaas- nevad ajutised riskid ja negatiivsed mõjud.
Kelu küla Tammas-Mardi kinnistu detailpla- neeringu avalik väljapanek
Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 29.11.2023 korraldusega nr 605 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kelu küla Tam- mas-Mardi kinnistu (katastritunnus 41102:001:0219, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on elamu ja abihoonete ehi- tamiseks Tammas-Mardi katastriüksusele ehitusõiguse, arhitektuur-ehituslike ja keskkonnakaitse tingimuste, rajatiste ja tehnovõrkude asukohtade määramine. Detailplaneering on kehtiva Lihula valla üldplanee- ringu kohane. Matsalu rahvuspargi piiranguvööndis asuva planeeringuala suurus on 2,0 ha.
Planeeringuga on lubatud hoonete ehitusalune pind kokku kuni 1300 m2, sh elumaja 300 m2, abihoone
Lodu kinnistu enampakkumine
Lääneranna Vallavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise korras Alakülas ja Kirikukü- las asuva Lodu kinnistu registriosa number 882525,
katastritunnus 41101:001:0803.
Sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa. Üldpinnast 139,44 ha on hoonestusõiguse alune maa 86 ha. Hoonestusõi- guse tähtaeg 50 aastat.
Hoonestusõiguse alghind:
» aastatasu alghinnaga 15 000 (viisteist tuhat) eurot kuni päikeseelektrijaamale kasutusloa saamiseni;
Margus Källe
Lääneranna Vallavalitsuse planeeringute spetsialist
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024
5
  Maia kinnistu. Allikas: Maa-amet
200 m2, hoonete arv kuni 6, kuni 2 korrust, elamu kõrgus 10 m, abihoone kõrgus 8 m. Lubatud on rajada tehisvee- kogu pindalaga kuni 1500 m2. Ehitistele esitatavad arhi- tektuursed nõuded lähtuvad Matsalu rahvuspargis ja planeeringuala piirkonnas enamlevinud hoonestuslaa- dist, hoonetüüpidest ja enamkasutatud materjalidest. Juurdepääs hoonestusalale on kavandatud avalikult kasutatavalt Pagasiluha teelt. Krundi veega varustami- seks rajatakse puurkaev. Reovee bioloogiliseks puhasta- miseks on kavas kasutada omapuhastit ja imbväljakut.
Detailplaneeringuga kavandatud tegevused ei ole vas- tuolus Matsalu rahvuspargi kaitse-eesmärkidega. Pla- neeringuala asub taluasemel. Ette ei nähta ehitamist kaitstavatele avamaastikele. Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi negatiivseid keskkonna- mõjusid, võimalikud on tavapärased ehitustegevusega kaasnevad ajutised riskid ja negatiivsed mõjud.
Avalik väljapanek toimub 27.12.2023–12.01.2024 tööajal Lääneranna vallamajas (Lihula Jaama tn 1) ja veebile- hel www.laanerannavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detail- planeeringu kohta arvamust. Arvamusi saab esitada kirjalikult Lääneranna Vallavalitsusele kuni 12.01.2024 aadressil Jaama tn 1 Lihula 90302 või e-postiga vallava- litsus@laaneranna.ee
» aastatasu alghinnaga 1200 (üks tuhat kakssada) eurot hoonestusõigusega antud maa-ala ühe hektari eest (1200 eurot/ha), st 86 ha (viirutatud ala) x 1200 eurot = 103 200 eurot.
Aastatasu suureneb iga-aastaselt eelmise aasta hinnast tarbijahinnaindeksi (THI) muutumise võrra, kuid mitte vähem kui 2% (kaks protsenti) aastas. Hoonestusõiguse objektiks ei ole kinnistu raieõigus.
Kirjaliku enampakkumise läbiviimise tingimuste ja pakkumise vormistamise nõuetega saab tutvuda Lääne- ranna Vallavalitsuse kodulehel.
   

   3   4   5   6   7