Page 18 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 18

 18 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024
Kes aitab ja kuhu pöörduda,
kui laps vajab rohkem tuge?
Erivajadusega lapse vanemale vajaliku abi ja õige asutuse leidmiseks.
Igapäevaelu
Selleks, et Sinu perele oleks tagatud parim võimalik abi ja tugi pöördu enda kohaliku omavalitsuse (KOV) lastekaitse- või sotsiaaltöötaja poole, kes:
z nõustab ja annab infot võimalike toetavate teenuste ja toetuste kohta;
z hindab abi ja teenuste vajadust;
z määrab kohaliku omavalitsuse poolt
pakutavad teenused;
z korraldab KOV teenuste rahastamise.
Mõnel juhul võib olla vajalik pere omaosalus.
Koostöö lasteaia ja kooliga
Õpetaja on Sinu koostööpartner lapse heaolu hoidmisel ja tagamisel nii laste­ aias kui koolis. Küsimuste, murede ja probleemide korral vestle õpetajaga, et koostöös leida parimaid lahendusi.
Vajadusel pöördu lasteaia või kooli tugi­ spetsialisti (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog) poole. Tugispetsialisti teenust korraldab direktor.
E­R kell 16­20 pakub tasuta nõustamist koolipsühholoogide tugiliin 1226
Füüsiline ja vaimne tervis
Perearst nõustab ning tagab lapse­ le vajalikud uuringud ja ravi, toetades ka lapsevanemat erinevatel teemadel. Sinu ja Su pere vaimne tervis on oluline.
Tuge ja nõu pakuvad:
z peaasi.ee
z lahendus.net
zpalunabi.ee
Tervisekassa infotelefon: 669 6630
Omavalitsused pakuvad elanikele erinevat tuge, nagu näiteks:
z eluruumide kohandamine;
z tugiisik lapsele või perele;
z lapsehoid;
z sotsiaaltransport;
z abi ravimite ning abivahendite ostmisel;
z perenõustamine jne.
Lisainfot Sinu KOV­i poolt pakutavate teenuste ja tingimuste kohta saad KOV­i kodulehelt või lastekaitse­ või sotsiaaltöötajalt.
Kui õpetaja ega tugispetsialistide koostöös proovitud lahendused ei ole andnud oodatud tulemusi, siis pöördu Rajaleidja keskusesse. Ra- jaleidja selgitab välja lapse õppimi­ sega seotud raskused ning annab edasised juhtnöörid, mis toetaksid last hariduse omandamisel.
Nõustamisaja broneerimiseks helista 735 0700 või broneeri lehel rajaleidja.ee
Kui perearsti arvates vajab lapse tervisemure mõne muu eriala spet­ sialisti hinnangut või sekkumist, suunab ta lapse eriarsti vastuvõtule. Vajadusel saab lapsevanem või laps psühhiaatri juurde pöörduda ka ilma perearsti saatekirjata.
Kui kulud lapse soodus­ ravimitele on aastas üle 100 €, siis rakendub ravimi­ tele täiendav soodustus.
Peameeles,etlisakstoetavateleteenustele on oluline ka Sinu suhe iseenda ja lähedas­ tega. Mõtteid ja viise, kuidas iseennast ja suhteid hoida, leiad lehelt tarkvanem.ee.
24/7 on Sinu jaoks olemas lasteabi – helista 116111 ja või kirjuta lasteabi.ee.
Riiklike toetuste ja teenuste kohta, mis on suunatud suure abi­ ja hooldus­ vajadusega lastele, saate esmast infot Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kodulehelt sotsiaalkindlustusamet.ee.
Igal lapsel on õigus õppida oma elukoha­ järgses koolis, selle võimaluse peab taga­ ma kohalik omavalitsus. Kui kooli valik osu­ tub keeruliseks, saab abiks olla kohaliku omavalitsuse haridusspetsialist.
Lisainfot leiad Haridus­ ja Teadus­ ministeeriumi kodulehelt hm.ee
→ Üldharidus ja noored
→ Alus­, põhi­ ja keskharidus
→ Toe vajadusega õpilased: õppekorraldus ja tugiteenused.
Õendusabi vajavatel lastel on võimalik saada erinevaid õendus­ abiteenuseid. Täpsemat infot küsi oma pere­ või raviarstilt.
Kui lapsel on diagnoositud haigus, mille raviks on vaja meditsiini- seadet, koostab raviarst lapsele digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Seadme saab osta apteegist või meditsiiniseadme müüjalt soodus- tingimustel.
Puudega lapse vanemal on õigus saada üks lisapuhkepäev kuus ja saab võtta lapsepuhkuse päevi kuni lapse 18­aastaseks saamiseni.
Kui laps vajab puudest tulenevalt abivahendit, siis abivahendi ostmist või üürimist hüvitab SKA.
Sotsiaalkindlustusameti infotelefon: 612 1360
Puude raskusaste ning selle tuvastamine
Puude raskusastme tuvastamiseks ning lisakulude hüvitamiseks esita SKA-le taotlus. Vajalik on eelnev arsti visiit.
Lisainfot leiad SKA kodulehelt sotsiaalkindlustusamet.ee
→ Puue ja hoolekanne
→ Puude tuvastamine
Juhul, kui taotled lapsele puuet, tehakse
otsuse kohta teavitus ka KOV­i, kes võtab vajadusel teiega ühendust.
Kui varem proovitud teenused (KOV, tervishoiu ja hariduse tugi­ teenused) ei ole andnud soovitud tulemust, et toetada last ja pere­ konda puudest tuleneva tegutse­ mis­ ja osaluspiiranguga kohanemi­ sel ja toimetuleku parendamisel, siis pöördu SKA poole.
Raske või sügava puudega lapse­ vanemast üks saab taotleda õppe- laenu kustutamist. Rohkem infot sotsiaalkindlustusamet.ee.


   16   17   18   19   20