Page 2 - Lääneranna Teataja 64/2024/nr1
P. 2

  2 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (64) 2024
Lihula mõisa viinaaida restaureerimistööd on täies hoos
Tekst ja fotod: Lilli Lumera, avalike suhete spetsialist ja Lääneranna Teataja toimetaja
TEATED
 Möödunud aasta oktoobri lõpus kerkisid Lihula mõisa viinaaida ümber piirdeaiad ja soojakud, sest PREV OÜ ehitusspetsialistid alustasid laguneva arhitektuuriväärtusliku hoone restaureerimistöö- dega. Plaanide kohaselt avatakse 2024. aasta aprillis viinaaida nime all kogukonna käsitöökoda ja muinsus- kaitse teabekeskus.
Hoonel on kaks korrust: põhi- ja keldrikorrus. Lääne- ranna Vallavalitsuse arendusspetsialisti ja projekti eestvedaja Raina Jeebergi sõnul on keldrikorrusele kavandatud metalli värkstuba koos näidiste saaliga. Põhikorrusele on kavandatud puidu- ja keraamika värkstuba ning õppeklass. Enne renoveerimistööde algust oli hoone peaaegu täielikult amortiseerunud.
Lääneranna Vallavalitsuse eesmärk on Lihula mõisa viinaait restaureerida ning kujundada hoonest käsi- töökoda ja muinsuskaitse teabekeskus. Jeeberg lisab: „Saabuval kevadel hakkavad seal tööle sepp, keraamik ja tisler, kes saavad ka üheskoos oma töid müüa, töötube korraldada.”
„Piirkonnas on palju muinsuskaitsealuseid hooneid ning kõik muinsuste ja restau- reerimisega kokkupuutuvad inimesed saavad küsida nõu Muinsuskaitseameti nõunikult, kelle ülesanne ongi jagada muinsuskaitselist teavet ja nõu. Samuti saavad inimesed tuua vanu esemeid res- taureerimisse või ise meistri juhendamisel töötoas näiteks aknaraame restaureerida,” rääkis Jeeberg.
Mõisa abihoonel on pikk ajalugu. Arheoloogid on hetkel veel eriarvamusel, aga leidub tõendeid, et ait rajati mõisa kõrvale 1711. aastal ning 19. sajandil ehitati see ümber viinavabriku aidaks, kus hoiustati toodangut. Teadaole- valt alustas 1930. aastatel seal tegevust sepikoda.
Lihula mõisa viinakoda on ehitismälestis, mille algupä- rane välisilme ja arhitektuurne vormistus on tervikli-
Saame tuttavaks
Lihula mõisa viinaaita on planeeritud käsitöökoda ja muin- suskaitse teabekeskus.
kult säilinud. Hoone on praegu krohvitud paekiviseinte ja eterniidist poolkelpkatusega. Hoone nurkades esifas- saadil paiknevad dooria kapiteelidega poolsambad. Nii esi- kui ka tagafassaadi seinapinnad on liigendatud nelinurksete ja ümarkaarsete
petikniššidega.
Arhitekti pilku paelub hoone eriline maht ja kõrgus. Muinsuskaitse seisuko- halt suurendab hoone väärtust autent- sus, sest säilinud on originaalsed sepis- detailidega puitväravad ja heas korras
katusekarniis. Insener-tehnilisest seisuko- hast on huvitavaks uurimisobjektiks katuse originaalsetest, veel kirvega tahutud kandilis- test palkidest väga võimas toolvärk. Arheoloogili- sest aspektist asub hoone kohas, kus maapõue sügavus- tes paikneb kunagise linnuse eeslinn. Nagu on öelnud arheoloog Mati Mandel, asub siin maapinna all meie
Eesti kohalik Pompei.
Viinaaida renoveerimiseelset seisundit kajastava 3D-tuuriga saab tutvuda siin: https://laaneranna.ee/vr/ viinaait2023/
Jaak Kanniste – Lääneranna Vallavalitsuse uus ehitusspetsialist
Olen lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli teedeehituse eriala. Viimased 15 aastat töötasin Pärnu Linnavalitsu- ses teede peaspetsialistina, kus minu tööülesanded olid Pärnu linna teede ja tänavate korrashoid, hooldus, täna- vavõrgu arendamine ja ehituse korraldamine.
Oma tööga seoses puutusin tihedalt kokku Pärnu linnas planeeritavate uute arenduste ja tehnovõrkude raja- mise projektidega.
Lääneranna vallas ehitusspetsialistina tööle asumine on minu jaoks suur väljakutse, sest vald ise on suur ja ehi- tusspetsialisti töövaldkond lai.
Olen meelsasti valmis aitama kõiki vallaelanikke ja ette- võtjaid nende tegemistes ja uute plaanide elluviimisel.
      Jaak Kanniste. Foto: Lilli Lumera   1   2   3   4   5