Page 9 - Lääneranna Teataja 58/2023/nr2
P. 9

» Vallavalitsus delegeeris puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise otsustamise ehitusspetsialistile. Puur- kaevu või -augu asukoha kooskõlastab ehitusspetsialist oma otsusega.
» Vallavalitsus otsustas seada sundvalduse Imatra Elekter AS kasuks Lääneranna vallas Virtsu alevikus asuvatele kinnisasjadele:
1. Kinnistu nr 7388750, katastriüksus Vanalinna tänav lõik 1, katastritunnusega 43001:001:0001, ja katastriüksus Vanalinna tänav lõik 2, katastritun- nusega 43001:001:0002;
2. Kinnistu nr 7386950, katastriüksus Vanalinna tn 14 / Vanalinna sadam, katastritunnusega 43001:001:0480.
Sundvaldusega koormatakse tehnovõrgu ja -rajatise kaitsevööndis olev ala.
» Evecon Alaküla OÜ esitas taotlused Lääneranna valla omandis olevate Nilbi tee katastriüksuste ja Lihula- Alaküla tee katastriüksuse koormamiseks isikliku kasutusõigusega tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses. Taotluse kohaselt on isikliku kasutusõiguse sisu teh- norajatise ehitamine, omamine ja majandamine, kõigi
elektrivõrkude ehitamiseks, remontimiseks, korras- hoiuks, hooldamiseks vajalike tööde teostamine.
Vallavalitsus otsustas koormata tehnorajatise ehita- miseks ja talumiseks Lääneranna valla omandis olev Nilbi tee kinnisasi (katastritunnus 41101:001:0744, kinnistu nr 22266750), Nilbi tee kinnisasi (katastritun- nus 41101:001:0745, kinnistu nr 22281450) ja Lihula- Alaküla tee kinnisasi (katastritunnus 41101:001:0705, kinnistu nr 18478450) isikliku kasutusõigusega kinnis- tuid läbiva maakaabli omaniku kasuks.
» Kinnitati 1⁄2 kinnistu kaasomandist Tallinna mnt 68, registriosa numbriga 646505, pindalaga 2020 m2, elamu- maa, mis paikneb katastriüksusel 41101:001:0573, lähiaadressiga Tallinna mnt 68, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond, võõrandamiseks oksjoniportaalis osta.ee korraldatud enampakkumise edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna (7000 eurot) pakkunud Aleksandr Kapajev.
Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest doku- mendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendi- register.
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 2 (58) 2023
9
    Lääneranna Vallavolikogu otsused | Merike Ehasalu Sekretär-registripidaja
9. veebruaril 2023 toimus Lääneranna Vallavolikogu II koosseisu kaheksateistkümnes istung, kus osales 21 val- lavolikogu liiget. Päevakorda kinnitati 12 punkti. Vastu võeti 7 otsust ja 3 määrust.
» Otsustati lõpetada Lääneranna Raamatukogu struktuu- riüksuste Saulepi haruraamatukogu, Kirbla haruraama- tukogu, Metsküla haruraamatukogu ja Tuudi haruraa- matukogu tegevus 30.04.2023.
Seoses Kirbla haruraamatukogu, Metsküla haru- raamatukogu ja Tuudi haruraamatukogu tegevuse lõpetamisega muudeti Lääneranna Raamatukogu põhimäärust.
» Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 18.01.2018 määrust nr 9 „Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ ning tunnistati kehtetuks määruse paragrahv 4, mille koha- selt kaetakse vallaeelarve vahenditest lapse toidukulu päevamaksumus kõigil Lääneranna valla koolieelsetes lasteasutustes käivatel lastel. Edaspidi jääb toidukulu kandmise kohustus lapsevanematele. Perekondadele, kes vajavad abi toidukulu tasumisel, antakse seda vaja- duspõhise sotsiaaltoetusena.
» Toimus Lääneranna valla 2023. aasta eelarve II luge- mine ja otsustati suunata eelarve III lugemisele.
» Otsustati algatada Saulepi küla Kandleoru detail- planeeringu koostamine Kandleoru (katastritun- nus 86301:006:0044) ja Kandle rada (katastritunnus 43001:001:1203) maaüksustel. Detailplaneeringu eesmärk on Saulepi küla Kandleoru maaüksusel ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, ehitusõiguse määramine elamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks ja taristu lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Varbla valla üldplaneeringu muutmiseks. Otsustati mitte algatada Saulepi küla Kandleoru detailplaneeringu keskkonnamõju stratee-
kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju ega ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku kaitse- eesmärkidele vastavalt eelhinnangule, ning kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.
» Otsustati vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule Matsi küla Matsi ja Maria kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Maria ja Matsi kinnis- tule maa sihtotstarbe muutmine 40% ärimaast ja 60% maatulundusmaast 60% ärimaaks ja 40% elamumaaks, maa-ala jagamine neljaks krundiks, kruntide ehitusõi- guse määramine, sealhulgas olemasolevate hoonete laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust ning täien- davate kodumajutus- ja abihoonete püstitamiseks, teh- novõrkude ja rajatiste, sealhulgas parklate, planeeri- mine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.
» Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määrust nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeeri- mine“.
» Otsustati moodustada 5. märtsil 2023 toimuvate Riigi- kogu valimiste läbiviimiseks üks seitsmeliikmeline ja kolm viieliikmelist jaoskonnakomisjoni koos kahe asen- dusliikmega.
» Otsustati moodustada Lääneranna valla valimiskomis- jon 6-liikmelisena. Komisjoni esimees on vallasekretär Cariina Pähk ja liikmed Merike Ehasalu, Asta Kuru, Ade Pääbo, Karoliina Post ja Eero Sahk.
» Otsustati anda Lääneranna valla teenetemärk Janar Sõbrale väljapaistvate teenete eest maadlusspordi aren- damisel Lääneranna vallas ja Andres Vaanile välja- paistvate teenete eest mahepõllumajandusliku ettevõt- luse arendamisel Lääneranna vallas.
» Otsustati paigaldada nimeline pink Ellen Laanesoole väljapaistvate teenete eest hariduselu arendamisel Lääneranna vallas.
 gilist hindamist, kuna detailplaneeringu elluviimisega
Järgmine vallavolikogu istung toimub 24. märtsil 2023.
Volikogu esimehe vastuvõtuaeg on neljapäeviti kell 10.00–13.00 Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula). Vajalik on eelnev registreerimine telefonil 507 8061 või e-posti aadressil armand.reinmaa@laaneranna.ee


   7   8   9   10   11