Page 8 - Lääneranna Teataja 58/2023/nr2
P. 8

  8 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 2 (58) 2023
PLääneranna Vallavalitsuse otsused | Merike Ehasalu
OMAVALITSUS
 erioodil 10. jaanuar – 10. veebruar 2023 toimus viis » Laanenurga Tuuliku OÜ pöördus Lääneranna valla Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimin- poole taotlusega omandada isiklik kasutusõigus elektri
gutele, nagu maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadres- side määramine, maa maksustamishinna aktide kinni- tamine, maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine, eluruumi üürileandmisest keeldumine, eluruumi üürileandmine, ostueesõigusest loobumine, pro- jekteerimistingimuste andmine, ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, korraldatud jäätmeveoga liitumise kohus- tusest vabastamine, korraldatud jäätmeveoga mitteliitu- nuks lugemise taotluse osaline rahuldamine, korral- datud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jätmine, hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine, puurkaevu asukoha kooskõlastamine, huvihariduse ja -tegevuse toetamine, otsustati järgmist:
» Loobuti ostueesõigusest Tallinna mnt 68, Lihula Lääne- ranna vald kinnistu 1⁄2 kaasomandi omandamisest.
» Kinnitati „Lääneranna valla huvihariduse ja -tegevuse kokkuvõte 01.01–31.12.2022“ ja „Lääneranna valla huvi- hariduse ja -tegevuse kava 01.01–31.12.2023“.
» Kinnitati vallavara võõrandamise enampakkumiste tulemused:
1. Kahetoalise korteriomandi Vassaku 2, Pagasi küla, Lääneranna vald, katastrinumber 41102:001:0227, elamu ehitisregistri kood 1005005715, registriosa number 17268350 võõrandamiseks oksjoniportaalis osta.ee korraldatud enampakkumise edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna (1720 eurot) pakkunud Marko Paldis;
2. Kahetoalise korteriomandi Vassaku 4, Pagasi küla, Lääneranna vald, katastrinumber 41102:001:0227, elamu ehitisregistri kood 1005005715, registriosa number 17268550 võõrandamiseks oksjoniportaalis osta.ee korraldatud enampakkumise edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna (1860 eurot) pakkunud Marko Paldis.
» Lääneranna vallas Lihula linnas asuval Tiigi tee 8 katastriüksusel asub ehitisregistris arvele võtmata noorkarjalaut, mille viimane omanik oli OSAÜHING TARVAS TOV, äriregistri koodiga 10434366. OSA- ÜHING TARVAS TOV on äriregistrist kustutatud äri- seadustiku § 60 lõike 3 alusel. Vallavalitsus otsustas algatada peremehetu ehitise hõivamise menetluse ning selgitada välja Lihula linnas Tiigi tee 8 katastriüksusel (katastritunnus 41102:002:0113) asuva noorkarjalauda peremehetus.
» Otsustati seada sundvaldus Lääneranna valla kasuks Paatsalu külas asuval kinnisasjal (registriosa nr 1502106, katastritunnus 86301:001:0008), lähi-aadress Kamari. Sundvalduse seadmise esemeks on Kamari kinnisasja läbiv Polümeeri tee ja koormatava maa-ala suurus on 1052 m2.
» Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) üldkogu otsusega on alates 13.01.2020 moodustatud POL-i büroo koos- seisu sisekontrolli nõuniku töökoht. Lääneranna Val- lavalitsus on sõlminud Tori, Saarde, Põhja-Pärnumaa ja Häädemeeste Vallavalitsusega koostöölepingu sise- kontrolli nõuniku tööülesannete täitmiseks. Lääne- ranna Vallavalitsus kinnitas sisekontrolli nõuniku 2023. aasta tööplaani ülesande „Lääneranna valla asutuste kasutuses olevate hoonete haldamisega seotud kulude analüüs 2022. aasta andmete alusel“.
maakaabli ehitamiseks ja omamiseks Lääneranna valla omandis oleval Tõngi-Tiilimaa tee kinnisasjal ja Põlma tee kinnisasjal. Vallavalitsus otsustas koormata teh- norajatise ehitamiseks ja talumiseks Lääneranna valla omandis oleva Tõngi-Tiilimaa tee kinnisasi (kinnistu nr 15288750, katastritunnus 43001:001:0287) ja Põlma tee kinnisasi (kinnistu nr 16494950, katastritunnus 43001:001:0392) isikliku kasutusõigusega kinnistuid läbiva maakaabli omaniku kasuks.
» Flexenergy OÜ pöördus Lääneranna valla poole sooviga omandada isiklik kasutusõigus Lääneranna valla oman- dis oleval kinnisasjal Kopli tänav, kinnistu nr 21838950. Pöördumisega koos esitatud isikliku kasutusõiguse plaani kohaselt taotletakse isiklikku kasutusõigust elektri maakaabli ehitamiseks ja omamiseks. Vallavalit- sus otsustas koormata tehnorajatise ehitamiseks ja talumiseks Lääneranna valla omandis olev Kopli tänav (katastritunnus 41101:001:0495) isikliku kasutusõi- gusega kinnistut läbiva maakaabli omaniku kasuks.
» Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val- lavalitsuse tänukiri Anneli Lobjakasele kauaaegse panustamise eest Varbla kogukonna kultuuriellu ja 30 aasta tööjuubeli puhul; Cariina Pähkile 20 aasta tööjuubeli puhul Lääneranna vallas; EELK Hanila Pau- luse kogudusele kultuuri- ja vaimuelu edendamise eest Lääneranna vallas; EELK Kirbla Püha Nikolause kogu- dusele kultuuri- ja vaimuelu edendamise eest Lääne- ranna vallas; EELK Varbla Püha Urbanuse kogudusele kultuuri- ja vaimuelu edendamise eest Lääneranna vallas; Mati Mandelile raamatu „Läänemaa muinasajast Lihula keskaega“ väljaandmise eest; Sulev Keedusele dokumentaalfilmi „Neidsaare hoo peal“ väljaandmise eest; Eve Mölderile kauaaegse panustamise eest Lääne- ranna valla alusharidusse ja täituva 40 aasta tööjuubeli puhul; Valdur Rohile pikaaegse vabatahtliku päästete- gevuse eest Hanila Tuletõrje Seltsis; Marko Tomingale ettevõtluse edendamise eest Lääneranna vallas.
» Muudeti Lääneranna valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu. IT-halduri ametikoht viidi üle Lihula Gümnaasiumi struktuuri, kustutati struktuu- rist andmekaitsespetsialist-registripidaja ametikoht ja loodi juurde projektijuhi tähtajaline töökoht.
» Määrati Lääneranna valla 2023. aasta rahvusvaheliste spordi-, haridus- ja kultuurisaavutuste preemiad järg- mistele inimestele: Eerik Pank, Stefan-Lauri Mölder ja Aire Lauren. Avaldati tänu, tunnustati ning anti loetle- tud inimestele Lääneranna Vallavalitsuse tänukiri tekstiga „Lääneranna valla 2023. aasta rahvusvahelise spordi-, haridus- ja kultuurisaavutuse preemia väär- tuses 500 eurot“.
» Kehtestati alates 01. märtsist 2023 haridusasutuste köökidest väljamüüdava lõunasöögi toiduportsjonite hinnad alljärgnevalt:
◦ Vallavalitsuse (piirkonnas toitlustuskoha puudumi- sel) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele 3 eurot portsjon;
◦ Sotsiaalabi vajavatele isikutele ettetellimisel 3 eurot portsjon, millele lisandub vajadusel toidupa- kendi hind. Sotsiaalabi vajavate isikute nimekirja kooskõlastab ja esitab hallatava asutuse köögi perso- nalile Lääneranna Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsia- list.
Sekretär-registripidaja
 
   6   7   8   9   10