Page 7 - Lääneranna Teataja 58/2023/nr2
P. 7

päeviti kell 9.00–17.00 ning laupäeviti kell 10.00–13.00. Lähim raamatukogu asub 7 km kaugusel Varblas.
Saulepi raamatukogu majanduskulud tervikuna on 5900 eurot ning personalikulude fond ca 7600 eurot. Lisaks toetatakse hoones asuva seltsi tegevust aastas ca 1900 euroga erinevate hoonega seotud halduskulude katmisel.
Valla kavatsus on hoone vallavalitsuse kulubaasist välja arvata. See tähendab läbirääkimist külaseltsiga, et selgi- tada välja, kas neil on huvi hoone kasutusse võtta ja katta hoone halduskulud tervikuna.
Vald on valmis panustama teatud mahus tegevustoe- tusega aastas, kuid see oleks väiksem kui senine toetus külamaja tegevuse toetamiseks. Kui külaselts hoonet kasutada ei soovi, on vallavalitsuse ettepanek hooneosa müüa.
Kuna Varbla raamatukogu on Saulepi raamatukogule suhteliselt lähedal, näeb vallavalitsus ette raamatukogu sulgemist, eesmärgiga vähendada kulusid mahus ca 14 000 eurot aastas.
Kirbla haruraamatukogu
Asub aadressil Vana tee 11, Kirbla küla, tegutseb Kirbla Külaseltsi seltsimajas.
Hoone olukord Lääneranna Vallavalitsuse varahalduri hinnangul on pigem rahuldav või hea. Kirbla haruraamatu- kogu lahtiolekuajad on esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 10.00–18.00. Lähim raamatukogu asub 8 km kaugusel
Lihulas. Hoone ei kuulu vallale.
Seni on vald katnud raamatukogu ruumidena kasutatava hoone- osa elektri- ja küttekulud. Kokku kulub raamatukogu majandusku-
lude katteks ca 6400 eurot aastas. Personalikulude osas kulusid eraldi ei arvestata, sest Kirbla raamatukogu lahtiolekuajal teenindab inimesi Lääne- ranna raamatukogu direktor oma tööaja sees. Arvestades valla vajadust vähendada erinevate küla- majade ülalpidamiskulude katmist tervikuna, ei saa oma- valitsus kohustada MTÜd kinnisvara vallale raamatukogu-
teenuse osutamiseks kasutada andma.
Sarnaselt Saulepi külamaja edaspidise haldamise ette- panekuga, teeb vallavalitsus ettepaneku katta teatud osas külamaja tegevuskulusid, kui see on oluliselt väiksem summa kui tänane 6400 eurot.
Lähtuvalt eeltoodust näeb vallavalitsus ette raamatukogu sulgemise Kirblas, vähendamaks valla kulusid vähemalt mahus 5500 eurot aastas.
Metsküla haruraamatukogu
Asub aadressil Uue-Koidu, krt 7, Metsküla, tegutseb korter- elamus korterites 7 ja 8. Korteris on ahjuküte, täiendavalt köetakse ruume õhk-soojuspumbaga.
Hoone seisukord on Lääneranna Vallavalitsuse varahalduri hin- nangul rahuldava ja mitte- rahuldava piiril. Metsküla haru- raamatukogu lahtiolekuajad on septembrist maini esmaspäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 11.00–17.00. Juunist augustini komapäeviti, nelja- päeviti ja reedeti kell 10.00–18.00
ning laupäeviti kell 10.00–14.00.
Lähimad raamatukogud asuvad 17 km kaugusel Lihulas ja 18 km kaugusel Kõmsil.
Metsküla raamatukogu aastased majandamiskulud on suurusjärgus 6600 eurot ning kaasnevad personalikulud ca 12 200 eurot. Vallavalitsuse ettepanek on raamatukogu sulgeda, saavutamaks majanduslik kokkuhoid suurusjär- gus 18 800 eurot aastas.
Raamatukogu tegutseb kortermajas ning ruumid on võimalik müüa kasutamiseks eluruumidena.
Tuudi haruraamatukogu
Asub aadressil Kooli, Tuudi küla, tegutseb Tuudi koolimajas teisel korrusel, hõlmab umbes poolt teisest korrusest, mis ongi ainus aktiivses kasutuses majaosa.
Hoones on maaküte, mis vajab
pidevat hoolt, jälgimist ja elekt-
rit. Hoone seisukord on Lääne-
ranna Vallavalitsuse varahalduri
hinnangul rahuldav. Tuudi haruraa-
matukogu lahtiolekuajad on teisipäeviti ja
reedeti kell 10.00–18.00 ning laupäeviti kell 10.00–14.00. Lähim raamatukogu asub 8 km kaugusel Lihulas.
Tuudi raamatukogu majandamiskulud tervikuna on ca 5700 eurot. Kaasnevad personalikulud ca 7600 eurot. Lisaks kaetakse hoone muid kulusid (raamatukogu kasu- tusest väljas olev osa) suurusjärgus 5000 eurot.
Vallavalitsuse ettepanek on hoida majandamiskuludelt kokku ca 18 300 eurot aastas ning hoone müüa.
Vallavalitsusel on teadmine, et kohalik külaselts hoonet koos kuludega kasutusse võtta ei soovi, kuid oluline on tagada külaplatsi allesjäämine.
Seepärast tuleb enne hoone müüki viia läbi maakorraldus- toimingud ning kinnistu jagada ja müüa hoone koos tee- nindusmaaga. Ülejäänud osa kinnistust, kus asub kõlakoda ja külaplats, jääb valla omandisse.
Pärast otsuse vastuvõtmist
Saulepi raamatukogu senist piirkonda teenindab Varbla raamatukogu.
Lääneranna raamatukogu Varbla haruraamatukogu kor- raldab laenutuspunkti tööd ka Paadremal. See tähendab, et piirkonna inimesed annavad teada raamatute laenutamise soovist Varbla raamatukokku ning ühel päeval nädalas toimub kokkusaamine piirkonnas. Sarnast lahendust saab nõudluse olemasolul kasutada Metsküla puhul. Seda just mõeldes eakamale sihtgrupile, kes digitaalseid lahendusi pigem ei kasuta.
Kirbla raamatukogu osas on samuti võimalik Paadrema sarnane lahendus.
Tuudi raamatukogu senist piirkonda teenindab Lääne- ranna keskraamatukogu.
Raamatukoguteenuse parema kättesaadavuse taga- miseks kavandab vallavalitsus koostöös Lääneranna raamatukoguga kasutada Kultuuriministeeriumi inno- vatsioonitoetust, et soetada nii laenutus- kui tagastus- võimalusega raamatukapp. Investeeringu ühekordne maksumus on 8000 eurot ja püsitasu 500 eurot aastas.
Lääneranna raamatukogude tegevuse ümberkorraldami- sel vähenevad püsikulud aastas ca 56 000 eurot.
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 2 (58) 2023
7
      Tuudi (endine) koolimaja Foto: Ain Saare
Metsküla raamatukogu 2015. aastal Kirbla rahvamaja Foto: Haapsalu raamatukogu Foto: Kirbla külaselts


   5   6   7   8   9