Page 11 - Lääneranna Teataja 58/2023/nr2
P. 11

  PERSOON
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 2 (58) 2023 11
 Saame tuttavaks: Lääneranna Vallavalitsuse arendusspetsialist Raina Jeeberg
 Alates 20. detsembrist 2022. a on Lääneranna valla arendusspetsialist Raina Jeeberg. Arendusspetsia- listi töökoht kuulub vallavalitsuse majandusosakonna koosseisu. Saame tuttavaks!
„Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli riigiteaduste eriala, töötanud varasemalt omavalitsuses arendusnõunikuna ning viimased kaks aastat rannakalanduse seltsi tegev- juhina,“ tutvustab end Jeeberg. „Seega leian, et minu hari- dus ja senised tööalased kogemused võiksid olla Lääne- ranna vallas kasulikud.“
„Minu eesmärk on anda oma panus valla arendusprojektide elluviimisesse, leida võimalusi
ja vahendeid täiendavate pro- jektide algatamiseks ning seatud arengusuundade hoidmiseks.“
Rainaga saab kontakti e-posti aadressil raina.jeeberg@laanerannavald.ee või telefonitsi numbril 5560 9918.
Foto: erakogu
   Õdede-vendade positsioon perekonnas, sünnijärjekorra mõju
 Liivi Moore
Psühholoogia- ja pereteraapia õpilane
Alljärgnev puudutab suhteid õdede-vendade vahel ja laste sünnijärjekorda ning omakorda neist tulene- vaid mõjutusi teistele peresuhetele, aga ka laiemalt kogu- konnas, töökohas, ühiskonnas.
Austria psühholoog Walter Toman on uurinud sadu pere- kondi ja kogunud andmeid kolme generatsiooni vältel, mille tulemusel esitas 10 erinevat isiksuse profiili tulene- valt nende asukohast õdede-vendade sünnijärjekorras.
Tema teooria järgi on suhtes olevate kaaslaste vahel võima- lik kas täiendav, osaliselt täiendav või mittetäiendav suhe, tulenevalt kummagi sünnijärjekorrast.
Näiteks
Kui mõlemad on olnud oma peres vanemad lapsed ja neilt on eeldatud suuremat vastutuse võtmist, siis paarisuhtes samastuvad nad selles valdkonnas, ei täienda teineteist ning võib tekkida vanemusastmekonflikt. Sama konflikt võib tekkida pere noorimate ja keskmiste laste vahel. Kui nooremad ei ole pidanud oma päritoluperes eriti millegi eest vastutama, siis kooselusuhtes kaks noorimat veere- tavad vastutust teineteisele ja tekivad konfliktid sellel tasandil.
Vennal vendadega perest ja õel õdedega perest elukaaslas- tel võib esineda sookonflikt, kuna neil puudub kogemus vastassooga suhtlemisest.
Osaliselt täiendav suhe võib esineda partnerite vahel, kes on oma pere keskmised lapsed, sest sel juhul on kummalgi vähemalt üks suhe oma õdede-vendadega, mis täiendab vähemalt ühte õdede-vendade suhet teise partneri peres. Mittetäiendavast sünnijärjekorrast tuleneva suhtega part- neritel võib esineda nii vanuseastme kui sookonflikti või mõlemad korraga. Tomani arvates võib mittetäiendava sün-
nijärjekorraga partnerite jaoks olla kooselu keerukam kui osaliselt täiendava või täiendava puhul.
Komplementaarsusel on mõju ka vanema-lapse suhtele
Kui lapsel ja lapsevanemal esineb üks neist konfliktidest, võib neil esineda suuremaid raskusi teineteisega kohane- misel võrreldes nendega, kellel neid konflikte ei esine. Sel juhul võib olla vanemal ootuseid, mis ei sobi kokku lapse käitumisega. Igal juhul võtab inimene partnersuhetesse kaasa hulgaliselt ootuseid ja käitumisviise, mis tulenevad tema enda sünnijärjekorrast.
Lisaks sünnijärjekorrale ja soole uuris Toman veel ärevuse mõju omaduste väljendumisele
Ärev kõige vanem vend poisslastega perest võib muutuda palju autoritaarsemaks kui siis, kui ta oleks olnud rahuli- kuma loomuga. Vanemate vendadega noorem õde võib muutuda ärevana palju abitumaks ja abivajajamaks kui rahulikuma loomuga.
Kokkuvõtvalt on ta öelnud: „ Abielus inimesed sageli kujut- levad, et nad sobivad hästi, kuigi see tegelikult nii ei ole. “
Perekondades, kus on nii tütreid kui ka poegi, tuntakse end paremini vastassooga suheldes. Perekondades, kus on ainult tütred või pojad, tunnevad lapsed hilisemas elus end paremini samast soost inimeste seas.
Sünnijärjekorrast tulenevatest omadustest teadliku- maks saamine võimaldab inimesel heita pilgu omaenda reageerimisele suhetes ja selle mõju teistele inimestele.
Samuti aitab teadlikumaks saamine hakata tegelema oma käitumise muutmisega (õpib andma vastutust või võtma seda).
 


   9   10   11   12   13