Page 10 - Lääneranna Teataja 58/2023/nr2
P. 10

  10 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 2 (58) 2023 Vallavalitsuse teated
Keskkonnaloa muutmise taotluse teade KOÜ Forek
eskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4
alusel teavitab Lääneranna Vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonna- lubadest.
Keskkonnaamet esitas 12.01.2023 OÜ Forek keskkonnaloa muutmise taotluse Lääneranna Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.
Ettevõttele on antud keskkonnaluba nr KMIN-112 maa- vara kaevandamiseks aadressil Pärnu maakond, Lääne- ranna vald, Koonga küla, Kaevanduse (katastritunnus 43001:001:0184). Ettevõte taotleb keskkonnaloasse vee erikasutuse osa lisamist, kuna taotluse kohaselt on keva- dine veetase karjääris oluliselt kõrgem, kui esialgselt prog- noositi.
Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-122186.
TEATED
Peremehetu ehitise arvele võtmine
Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud pereme- hetu ehitisena arvele noorkarjalauda ehitisregistri koodiga 191671333.
Ehitis asub Pärnumaal Lääneranna vallas Lihula linnas Tiigi tee 8 maaüksusel katastritunnusega 41102:002:0113.
Teadaolev viimane ehitise omanik on OSAÜHING TARVAS TOV, äriregistri kood 10434366.
Vastuväited ehitise peremehetuse või selle kohaliku oma- valitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada hiljemalt 3. aprilliks 2023 Lääneranna Vallavalitsusele aadressil Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnumaa, e-postil vallaval- itsus@laaneranna.ee, tel 472 4630.
    Mis ootab ees Lääneranna Teatajat | Raahel Apsalon
Avalike suhete spetsialist ja Lääneranna Teataja toimetaja
Valla eelarvestrateegia näeb ette kärpeid ning nii ei jää puutumata ka vallamaja-sisesed tegevused.
Alates märtsist on nii Lääneranna valla ajaleht Lääneranna Teataja (mille väljaandjaks on Lääneranna Vallavalitsus) kui ka valla sotsiaalmeediakanalid ühes avaliku suhtlusega muutumas. Sealhulgas vähendatakse vallavalitsuse koos- seisus oleva avalike suhete spetsialisti töökoormust.
Lääneranna Teataja paberleht on edaspidi kuni 16-leheküljeline
Kui viimastel aastatel on lugejateni jõudnud lehenumbrite maht olnud teinekord lausa 20 kuni 24 lehekülge, siis edas- pidi on olulisim info koondatud kuni 16 leheküljele. Sellega seoses väheneb ka noortelehe Lääneranna Lumehelbeke maht (koostöös noortega räägitakse läbi, kas maht väheneb ilmumise sageduse või lehekülgede arvu osas).
Seni kõikidesse registreeritud postkastidesse jõudnud vallalehte saavad huvilised alates aprillist tasuta võtta hoopis valla raamatukogudest ja enimkäidavatest kohta- dest (kauplused üle kogu valla).
Koostöös kauplustega on vallaleht edaspidi tasuta kätte- saadav Lihula Tarbijate Ühistu Coop keti ja Pärnu Majan- dusühistu kauplustest üle kogu Lääneranna valla:
Virtsu Konsum (Tallinna mnt 13), Kõmsi kauplus (Keskuse tee 1), Tuudi kauplus, Lihula kauplus (Tallinna mnt 12), Vatla kauplus, Lõpe kauplus, Koonga kauplus, Uus-Varbla kauplus (Varbla) ja Mõtsu kauplus.
Raamatukogud Lääneranna vallas:
Paberleht on ja jääb ka edaspidi kõigile soovijaile tasuta kättesaadavaks.
Kodanikud, kes kasutavad valla sotsiaalhoolekandelist abi, saavad paluda sotsiaaltöötajat külastusel leht koju tuua.
Aitäh Sulle, hea lugeja, mõistva suhtumise eest!
Lehe mahu piiramisega ja kojukandest loobumisega vähen- datakse valla kulusid ca 10 000 eurot
aastas.
Veebikeskkond
Nagu seni, jääb kodanikele olu-
list infot edastama valla amet-
lik veebileht laanerannavald.
ee ning paberlehte on veebis edaspidi võimalik lugeda lingilt www.laanerannavald.ee/ajaleht või ajaleht.laaneranna.ee/paberleht.
Lääneranna Teataja veebilehe uudiste-
portaal ajaleht.laaneranna.ee läheb tähtajatule puh- kusele ning uusi uudiseid seni ei kajasta. Lehe arhiiv jääb kõigile huvilistele endiselt kättesaadavaks. Samuti lehega seotud keskkonnakuu alamleht ajaleht.laaneranna.ee/ keskkonnakuu.
Lääneranna valla Facebooki-lehelt www.facebook.com/ laanerannavald leiab lisaks ametlikele teadaannetele edas- pidigi uudisnupukesi vallas toimuvast, vaba aja veetmise võimalustest ning päevakajalistest teemadest.
Vallavolikogu istungite ülekandeid ja muud videosisu saab
vaadata valla YouTube'i-kanalilt: bit.ly/lääneranna_you-
  tube. Lihula keskraamatukogu (Tallinna mnt 25), Koonga haru-
raamatukogu (Valla/4), Kõmsi haruraamatukogu (Kõmsi tee 14), Lõpe haruraamatukogu (Klubi/3), Varbla haruraamatu- kogu (Vallamaja/1), Vatla haruraamatukogu (Vatla mõis/1) ja Virtsu haruraamatukogu (Pargi tn 4).
Lääneranna valla avalike suhete spetsialisti töökoht korraldatakse ümber osalise koor- musega kohaks.
Lääneranna Teataja staažikas lugeja Foto: Lääneranna Teataja

   8   9   10   11   12