Page 10 - Lääneranna Teataja 57/2023/nr1
P. 10

  10 LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (57) 2023
TEATED
 Avalik väljapanek toimub 23.01.2023 – 06.02.2023 tööajal Lääneranna vallamajas (Lihula, Jaama tn 1) ja veebilehel www.laanerannavald.ee.
Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkon- namõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku teade.
Lääneranna Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse (PlanS) § 106 lg 1 alusel, et 23.01.2023 kuni 23.02.2023 on avalikul väljapanekul Lääneranna valla tuuleparkide eri- planeeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõud ja kesk- konnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne. Ava- liku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada eelnimetatud dokumentide kohta oma arvamust (PlanS § 106 lg 2).
Lääneranna Vallavolikogu algatas 14.05.2020 otsusega nr 197 Lääneranna vallas kohaliku omavalitsuse eriplanee- ringu koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega elekt- rienergia tootmiseks tuuleparkidele sobivate arendus- alade leidmiseks. Planeeringuala on kogu valla territoorium 1362,67 km2. Planeeringust huvitatud isikud on Laanenurga Tuuliku OÜ, Irbeni OÜ, Evecon OÜ, Sunly AS ning TMV Green OÜ. Eriplaneeringu asukoha eelvaliku eesmärgiks on leida Lääneranna vallas tuuleparkide rajamiseks sobivad alad, millele koostatakse eriplaneeringu järgnevas etapis tuulepargi detailne lahendus (sh määratakse tuulikute kõrgused ja asukohad). Eelvaliku etapis hinnati 7-t geoin- formaatilise analüüsi tulemusel leitud võimalikku tuuleen- ergeetika arendamiseks sobivat maa-ala. Eriplaneering eelvaliku ala osas kehtestatakse või jäetakse kehtestamata peale tuulikupargi detailse lahenduse koostamist.
Arvamusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjali- kult Lääneranna Vallavalitsusele kuni 06.02.2023 aadressil Jaama tn 1 Lihula 90302 või e-postiga vallavalitsus@laane- ranna.ee
Avalikul väljapanekul on asukoha eelvaliku alad:
» ala 2 ja 2a, pindala kokku 593 ha, ala 2 Helmküla ja väik- semas ulatuses Piha ja Kilgi külade territooriumil ja ala 2a Allika, Nõmme ja Ännikse külade territooriumil;
» ala 3, pindala 737 ha, Vatla küla ning väiksemas ulatuses Kiska, Sookalda ja Paatsalu küla territooriumil;
» ala 5 ja 5a, pindala kokku 818 ha, ala 5 Tuudi, Kunila, Karuse ja väiksemas ulatuses Kinksi ja Linnuse külade territooriumil ja ala 5a Kunila, Nurme ja Parivere külade territooriumil.
Eelvaliku alade 2 ja 2a, 3 ning 5 ja 5a osas ei kaasne tuuleparkide rajamisega olulist ebasoodsat keskkon- namõju, kui arvestatakse keskkonnamõjude strateegilise hindamise I etapi aruandes väljatoodud tingimusi ja raken- datakse detailse lahenduse käigus väljatöötatavaid leeven- dusmeetmeid. Alade 1 ja 7 ning eelvaliku otsuste eelnõude ja aruande kohta arvamuste küsimise ringil väljapakutud täiendavate alade tuuleenergeetika arendamiseks sobivuse üle otsustamine eeldab lisauuringute läbiviimist ja kesk- konnamõju hindamist. Alade nr 4 ja 6 osas otsustatakse eriplaneeringu menetluse jätkamine ala arendamisest huvitatud isikute ilmnemisel (ooteaeg 6 kuud).
Avalik väljapanek toimub ja planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda alates 23.01.2023 Lääneranna valla vee- bilehel https://www.laanerannavald.ee. Prinditud doku- mentidega on võimalik tutvuda Lääneranna vallamajas Lihula, Jaama tn 1 ning Virtsu, Koonga, Kõmsi, Tuudi, Vatla, Varbla, Saulepi raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel. Arvamusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul aadres- sil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond või e-posti aadressil vallavalitsus@laane- ranna.ee. Avalikule väljapanekule järgnevatest avalikest aruteludest antakse teada hiljemalt 14 päeva enne avaliku arutelu toimumist.
        Vallavalitsuses toimub kodanike vastuvõtt esmaspäevast neljapäevani
Lääneranna vallavanema käskkirja alusel alates 9. jaanuarist 2023 reedeti enam vallavalitsuses kodanike vastuvõttu ei toimu.
Kodanike vastuvõtt toimub (vajadusel eelneval kokkulep- pel) esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9.00–16.00 ning kolmapäeviti kell 11.00–16.00. Kell 13.00–13.30 on lõuna ning vastuvõttu ei toimu.
Reedeti ametiasutuses kodanike vastuvõttu ei toimu, kuid teenistujad on kättesaadavad telefonitsi ning e-posti teel.
Teenistujate kontakt- ja vastuvõtuinfo ning puhkuste aja- kava on leitav veebilehelt: www.laanerannavald.ee/teenis- tujad
Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond Telefon: 472 4630, 5620 5461
Üldine e-post: vallavalitsus@laaneranna.ee
 Sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid:
» Silva Nilb (toetused) 5649 0392,
silva.nilb@laanerannavald.ee
» Saima Soobard (lastekaitse) 5663 5205,
saima.soobard@laanerannavald.ee
» Koidu Rummel (Lihula) 5666 1230,
» Maie Ausmeel (Varbla) 5886 2187,
maie.ausmeel@laanerannavald.ee
» Marelle Minn (Hanila ja Koonga) 5387 6988,
koidu.rummel@laanerannavald.ee
marelle.minn@laanerannavald.ee   8   9   10   11   12