Page 1 - Lääneranna Teataja 57/2023/nr1
P. 1

  Lääneranna valla ajaleht / Nr 1 (57) / Jaanuar '23
LÄÄNERANNA TEATAJA / Nr 1 (57) 2023
1
  Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor
Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvooru avamise tähtpäevaks on 1. veebruar 2023. a
ning taotluste esitamise tähtpäevaks 3. aprill 2023. a.
Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetust saab taotleda hajaasustus- piirkondades asuvate majapidamiste jaoks veevarustus- ja kanalisatsioo- nisüsteemide, juurdepääsuteede ja
autonoomsete elek- trisüsteemide
rajamiseks.
Eraisikute vee- ja kanalisatsioo- nitaristu raja- mine Lääneranna vallas 2020. aastal Foto: Raahel Apsalon
Oidrema südamest: tagasivaade möödunule
LK 2
Küünaldesäras Salumägi 2022
LK 4
Märtsis toimub elektroonika ja suurjäätmete kogumisring
LK 5
Riigikogu valimised 2023
LK 6
Kodanike vastuvõtt vallavalitsuses toimub esmaspäevast neljapäevani
LK 10
Taotlusi saab esitada Lääneranna Val- lavalitsusele alates 01.02.2023 kuni 03.04.2023.
Taotlus koos kohustuslike lisadoku- mentidega tuleb esitada paberkandjal Lääneranna Vallavalitsusele või digi- taalselt allkirjastatuna e-posti aadres- sile vallavalitsus@laaneranna.ee
Taotlusvormid ja programmi täpse- mad tingimused on leitavad Riigi Tugi- teenuste Keskuse veebilehelt www. rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm
Lisainfo
Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK): Tiina Loorand, telefon 663 1888, e-post tiina.loorand@rtk.ee
Lääneranna Vallavalitsus: keskkon- naspetsialist Maia Leola, telefon 477 2732, mobiiltelefon 5384 3447, e-post maia.leola@laanerannavald.ee
Programmi tingimused
» taotleja alaline elukoht on taot- luse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projek- tiga toetust taotletakse;
» taotleja elukoht on rahvasti- kuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetus- lepingu sõlmimiseni majapid- amine, millele projektiga toe- tust taotletakse;
» taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
» projektil võib olla kaastaotle- ja(id), kellele kehtivad samad tingimused kui taotlejalegi;
» taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aru- anne olema kohaliku omavalit- suse poolt kinnitatud;
» taotlus tuleb esitada iga toeta- tava valdkonna kohta eraldi;
» projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti peab olema ellu viidud 31. oktoobriks 2024;
» programmi maksimaalne toetus on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eral- datud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa;
» omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.
Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama tn 1, Lihula linn
Kodanike vastuvõtt:
E–T, N 9.00–16.00 ning K 11.00–16.00
Lõuna iga päev kell 13.00–13.30
Reedeti ametiasutuses kodanike vastuvõttu ei toimu
Lihulas mälestati 3. jaanuaril Vabadussõjas võidelnuid
Foto: Karel Kelder
            UUDISED INTERNETIS ajaleht.laaneranna.ee
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee
www.laanerannavald.ee
   


   1   2   3   4   5